1. Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden.

2. Alle aanbiedingen, verkoopovereenkomsten en leveringen geschieden op deze algemene verkoopsvoorwaarden, tenzij beide partijen schriftelijk anders overeenkomen.

3. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

4. Leveringen vinden plaats ŗ contant of via overschrijving, tenzij anders overeengekomen.

5. Transportkosten zijn voor rekening van de koper, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

6. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn zonder enige schuldvergelijking of korting. Bij overschrijding van het betalingstermijn komen zowel de factuur, offerte of andere prijsopgaaf zowel alle kortingen te vervallen.

7. De geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat de daarvoor verschuldigde betalingen, inclusief alle kosten, volledig zijn voldaan.

8. De koper is echter gerechtigd de goederen voor normaal bedrijfsgebruik aan te wenden.

9. Alle kosten van verkoper, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, om tot inning van zijn vordering te komen, zullen ten laste van de koper komen.

10. Koper is gehouden de geleverde goederen te controleren alvorens deze in gebruik te nemen. Ingebruikname van de goederen geldt als acceptatie.

11. Indien de klachten van de koper gegrond worden bevonden, zal verkoper de geleverde goederen kosteloos vervangen of met de koper een regeling over schadevergoeding treffen.

12. De aansprakelijkheid van de verkoper, en dus het bedrag van de schadevergoeding, zal steeds beperkt blijven tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende goederen.

13. Daar succesvolle toepassing van onze artikelen sterk afhankelijk is van de oordeelkundigheid van de gebruiker, de gevolgde werkwijze en plaatselijke omstandigheden, kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor behaalde resultaten.

14. Het oordeel of een bepaald product geschikt is voor een specifieke toepassing, blijft de verantwoordelijkheid van de koper. Wij dienen u echter graag ten alle tijde volgens beste inzicht van advies.

15. Het is niet toegestaan materiaal dat geleverd is te gebruiken of vermenigvuldigen voor commerciŽle doeleinden. Dat geldt voor technische informatie, beeldmateriaal en handleidingen.

Download hier de algemene voorwaarden